PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

1. člen (o nagradnem natečaju)
Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradnega natečaja (1xnajem avtodoma za 7 dni), ki poteka na Facebook profilu 2iFilmSlovenija in na dan premiere, v nedeljo, 16.6.2019, v Koloseju Ljubljana, v okviru promocije animiranega filma »Svet Igrač 4« (v nadaljevanju: nagradni natečaj), ki jo prireja Adria plus, d.o.o. Novo mesto, Podbevškova 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: prireditelj), v sodelovanju z 2iFIlm d.o.o., Primorska 26, 10000 Zagreb (v nadaljevanju: izvajalec).

2. člen (kdo lahko sodeluje)
V tej nagradnem natečaju lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Sloveniji.

3. člen (drugi pogoji sodelovanja)
Drugi pogoji, ki jih mora za sodelovanje izpolnjevati sodelujoči:
– ne sme sodelovati pri pripravi ali izvedbi nagradnega natečaja;
– se k nagradnemu natečaju prijavi v skladu s 4. členom teh pravil;
– mora izpolnjevati pogoje iz 2. in 3. člena v obdobju trajanja nagradnega natečaja (opisane v 4. členu).

4. člen (način sodelovanja)
Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena, mora za sodelovanje v nagradni igri, ki poteka od petka, 14.6.2019 do četrtka, 20.6.2019, v celoti izpolniti kupon za sodelovanje, ki ga dobi pri hostesi prireditelja na dan premiere filma Svet Igrač 4, v nedeljo, 16.6. pri razstavljenem avtodomu pred Kolosejem v Ljubljani in s katerim poda tudi izrecno soglasje k danim pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Izpolnjen kupon sodelujoči vrže v skrinjico, ki se nahaja na razstavnem prostoru. V kolikor na kuponu niso izpolnjeni vsi obvezni podatki, kupon ni veljaven. Prav tako nagradni natečaj poteka na Facebook profilu 2iFilm Slovenija (od 14.6.-20.6.), kjer mora sodelujoči pod sliko, ki komunicira nagradni natečaj, napisati komentar, kot odgovor na vprašanje: Opiši, kako bi izgledale tvoje sanjske počitnice in s kom bi jih preživel?

5. člen (nagrada)
Vsi sodelujoči, ki bodo v nagradnem natečaju sodelovali na način, opisan v 4. členu teh pravil, bodo vključeni v bazo za izbor za najem avtodoma v trajanju 7 dni v dogovoru s podjetjem Adria Plus d.o.o., v obdobju od septembra 2019 do septembra 2020 enkrat.
Prav tako je po objavi nagrajenca potrebno, da le-ta dostavi osnovne osebne podatke: ime in priimek, naslov prebivališča, številko telefona in e-mail naslov v inboxu s sporočilom na 2i Film Slovenija in Facebook profilu.
Izbor dobitnika nagrade (najbolj kreativen odgovor) se bo zgodil 20.6.2019, na sedežu 2i Filma u Zagrebu. Izbor bo nadzorovala komisija. Obvezno se bo preverjalo, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 4. tega pravilnika.

Zmagovalec bo objavljen v komentarju pod vizualom nagradnega natečaja najkasneje do 20.6.2019 in mora sporočiti svoje osebne podatke izvajalcu natečaja. Izvajalec nagradnega natečaja poveže nagrajenca s prirediteljem. Sodelujoči je upravičen zgolj do enkratnega prejema nagrade. Nagrade ni mogoče pri prireditelju unovčiti ali zamenjati za drugo nagrado. Nakup ni pogoj za sodelovanje. Nagrada iz te nagradne igre v skladu z 19. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami) (v nadaljevanju: ZDoh-2) ne šteje za dohodek fizične osebe, zato prireditelj za prejeto ugodnost ne odvede dohodnine. Za prevzem nagrade je nagrajenec dolžan sporočiti stalno prebivališče in rojstni datum. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov ne posreduje, izgubi pravico do nagrade. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s pravili nagradne igre in potrjuje prevzem nagrade. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

6. člen (kršitev pravil)
V kolikor se izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradnem natečaju ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji prireditelj lahko prepreči sodelovanje v nagradnem natečaju.
V kolikor je nagrada že podeljena, pa se izkaže, da je nagrajenec prišel do nagrade s kršitvami iz prejšnjega odstavka tega člena, sme prireditelj zahtevati takojšno vrnitev nagrade ter povrnitev nastale škode.

7. člen (kategorije osebnih podatkov)
Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja iz 4. člena teh pravil, poda izrecno osebno privolitev, da prireditelj kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:
– ime in priimek,
– telefon,
– elektronski naslov.

8. člen (osebni podatki, osebnostne pravice)
Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja iz 4. člena teh pravil, poda izrecno osebno privolitev, da sme prireditelj obdelovati osebne podatke za namene:
– izvedbe nagradnega natečaja (identifikacija sodelujočih, kontaktiranje nagrajencev, ipd.),
– statističnih obdelav, segmentacijo strank,
– izvajanja trženjskih raziskav,
– pošiljanja oglasnih gradiv,
– pošiljanje e-novic, SMS-ov in MMS-ov, tiskovin, vabil in drugih klasičnih in elektronskih sporočil za oglaševanje aktualne ponudbe,
– obveščanja o novostih v prirediteljevi ponudbi in poslovanju prireditelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
– poplačila in izterjave obveznosti sodelujočega do prireditelja,
– obveščanje kupcev o morebitnih napakah,
– za telefonsko, osebno in pisno anketiranje,
– izgradnje baze CRM,
– neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja,
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Osebe iz prvega odstavka tega člena, z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo prireditelja (podjetje Adria plus, d.o.o., Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto) kot upravljavca osebnih podatkov, ki lahko za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu prireditelja in za njegov račun. Poleg upravljavca so uporabniki tudi kvalificirani subjekti, ki družbi nudijo in dobavljajo storitve za zagotavljanje ciljev. Podatki, ki se zbirajo, se bodo hranili 3 leta od zadnje obdelave podatkov oz. preklica s strani udeleženca. Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja iz 4. člena teh pravil izrecno soglaša, da prireditelj lahko za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o sodelujočem in jih je pridobil z različnimi oblikami interakcije. Stranka ima kadarkoli pravico, da privolitev za uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja prekliče ali da zahteva spremembo neaktualnih podatkov v bazi. V primeru, da želi stranka izvršiti pravico do spremembe, naj pisno izjavo pošlje na naslov Adria plus, d.o.o., CRM, Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto. Stranka ima glede varstva osebnih podatkov vse pravice, ki jih določa veljavna zakonodaja, predvsem Zakon o varstvu osebnih podatkov in Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR).

9. člen (seznanjenost sodelujočega)
Sodelujoči z označitvijo ustreznega polja iz 4. člena teh pravil potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

10. člen (odstop od nagradne igre)
Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi nagradnega natečaja, tako da v času trajanja nagradnega natečaja pisno zahtevo po odstopu na naslov Adria plus, d.o.o. Nov mesto, Podbevškova ulica 13, 8000 Novo mesto. Preklic podanega odstopa od nagradnega natečaja ni mogoč. Dana zahteva ima enake učinke kot preklic osebne privolitve oz. podaje zahteve po prekinitvi neposrednega trženja iz 8. člena teh pravil.

11. člen (omejitev prirediteljeve odgovornosti)
Prireditelj ali izvajalec ne odgovarjata za izvedbo nagradnega natečaja, podelitev nagrad in škodo:
– če izvajanje nagradnega natečaja prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
– če izvedbo nagradnega natečaja preprečijo dejavniki, ki predstavljajo tehnični predpogoj za izvedbo nagradnega natečaja
– v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo nagradnega natečaja.

12. člen (bistveno spremenjene okoliščine)
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade iz 5. člena, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado. Sodelujoči v nagradnem natečaju v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne morejo zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali odškodnine. V primeru drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave, ki niso zajete v prvem odstavku tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično spremenil, o tem obvestil vse sodelujoče preko elektronske pošte in po poslanem sporočilu izvedel oz. dokončal nagradno igro na osnovi novih pravil.

13. člen (reševanje sporov)
V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Novem mestu.
Pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradnega natečaja.

Novo mesto, 14.6.2019